راهنمای ثبت نام آزمون شهریور ۹۶

 1. مدرک تحصیلی
  مطابق با ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً مدارک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور صدور پروانه اشتغال بکار مورد تأیید میباشند. همچنین مطابق ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و نقشه برداری جزء رشته های اصلی میباشند.
  با توجه به مصوبات کمیسیون هم ارزی رشتهها دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی با عناوین متفاوت از رشتههای اصلی، کارشناسی ارشد و دکتری فاقد مدرک کارشناسی در رشته های اصلی و مواردی از این قبیل جهت اطلاع از امکان دریافت پروانه اشتغال بکار در رشته و صلاحیت مورد
  نظر، از طریق اداره کل استان محل عضویت خود قبل از ثبت نام مطمئن گردند.
  تذکر مهم:
  به این وسیله تاکید میگردد متقاضیان میبایست دقت نمایند در زمان ثبت نام آزمون، با توجهبه مدرک تحصیلی خود، شرایط لازم را از حیث امکان اخذ پروانه به کار مهندسی مطابق با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرائی آن، آخرین ضوابط و مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره دارا باشند. بدیهی است درصورت عدم رعایت این قبیل موارد، صرف ثبتنام و قبولی در آزمون هیچگونه حقی را برای داوطلبان ایجاد نخواهد کرد و قبولی ایشان کانلم یکن تلقی شده و هر گونه مسئولیت ناشی از آن بر عهده متقاضی شرکت در آزمون میباشد، ضمن آنکه دفتر مقررات ملّی ساختمان نیز پاسخگوی اینگونه افراد نخواهد بود.
 2. سابقه کارحرفه ای
  نحوه محاسبه سنوات لازم مهندسان: حداقل سوابق کار حرفهای جهت شرکت در آزمون ورود به -حرفه مهندسان از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی در هر مقطع تا ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ و به شرح جدول شماره ۱ میباشد(مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرائی قانون).

توجه: متقاضیانی که سنوات لازم را تا ۰۲ اسفند ۱۱ احراز ننمایند امکان ثبت نام و شرکت در آزمون را ندارند و در صورت نداشتن شرایط لازم و ورود اطلاعات نادرست جهت ثبت نام و قبولی در آزمون، قبولی آنان کان لم یکن تلقی شده و با آنها مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

سنوات سوابق کار حرفهای حداقل برای آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) بعد از اخذ مدرک تحصیلی
ردیف مقطع تحصیلی حداقل سوابق کار حرفه ای
۱ کارشناسی ۳ سال
۲ کارشناسی ارشد ۲ سال
۳   دکترا ۱ سال

سنوات کاردانی جهت آزمون ورود به حرفه مهندسان به غیر از رشته عمران (محاسبات) و معماری(طراحی)، در صورت هم رشته بودن با رشته آزمون، از تاریخ اخذ مدرک کاردانی تا زمان اخذ مدرک مهندسی بازای هر ۵ سال کامل یک سال و حداکثر دو سال به سنوات مهندسی اضافه خواهد شد. (سنوات کمتر از ۵ سال به تناسب در نظر گرفته میشود). در صورت هم رشته نبودن، سنوات کاردانی قابل محاسبه برای آزمون مهندسی نمیباشد به عنوان مثال سنوات کاردانی رشته نقشه برداری قابل محاسبه برای آزمون عمران و سنوات کاردانی رشته عمران قابل محاسبه برای آزمون نقشه برداری نیست.
سنوات کاردانی جهت آزمون حرفهای مهندسان رشته عمران(محاسبات) و معماری(طراحی) نیز قابل محاسبه نیست.
ضروری است متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسی دارای مدرک کاردانی، جهت اطمینان از هم رشته بودن مدارک کاردانی و کارشناسی خود، از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان محل عضویت خود قبل از ثبت نام از طریق استعلام کتبی اطمینان حاصل نمایند.
توجه: متقاضیانی که سنوات لازم را تا ۲۰ اسفند ماه ۹۵ احراز ننمایند امکان ثبت نام و شرکت در آزمون را ندارند و در صورت نداشتن شرایط لازم و ورود اطلاعات نادرست جهت ثبتنام و قبولی آنان در آزمون، قبولی کان لم یکن تلقی شده و با آنها مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

۳٫ اعتبار قبولی آزمونها
اعتبار قبولی در کلیه آزمونهای مهندسی، حداکثر به مدت ۴ سال از تاریخ آزمون میباشد لذا ضروری است قبول شدگان در آزمون مذکور در مهلت تعیین شده نسبت به اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی خود اقدام نمایند.
تذکر قبولی آزمون کسانی که در زمان ثبتنام فاقد شرایط لازم برای دریافت پروانه باشند کان لم یکن تلقی میگردد.

آزمونهای ورود به حرفه مهندسان در کلیه رشتهها فقط در پایه ۹ به صورت تستی و تشریحی برگزار میگردد و ارتقاء پایه طبق آئین نامه اجرائی قانون و دستورالعملهای ابلاغی صورت میگیرد. همچنین کلیه آزمونها به صورت جزوه باز میباشد.
۴٫ صلاحیت
متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته مهندسی عمران و معماری جهت اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در صلاحیتهای نظارت، محاسبات، طراحی و اجرا میبایست به طور جداگانه در آزمون مربوط به آن صلاحیت ثبت نام و شرکت نمایند.

متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته های تاسیسات مکانیکی و برقی جهت اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در صلاحیتهای نظارت و طراحی میبایست به طور جداگانه در آزمون مربوط به هر یک از آن صلاحیت ثبت نام و شرکت نمایند.

متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته مهندسی نقشهبرداری، پس از کسب قبولی در آزمون پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه سه در صلاحیتهای طراحی و نظارت را دریافت مینمایند.

تذکر مهم: بدیهی است در هیچ یک از آزمونها، جبران کسری نمره و ارفاق وجود نخواهد داشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code