ثبت نام در آزمون هاو مشاهده سیلابس های آزمون

 

جهت ثبت نام و مشاهده سیلابس آموزشی، آزمون های آنلاین کافیست گروه و نوع آزمون را از دو جدول زیر انتخاب کنید.

دسته بندی آزمون های آنلاین ویژه آزمون های ورود به حرفه مهندسین رشته معماری

گروهنوع گروه بندیتاریخ شروع دورهورود به آزمون ها
گروه اول96/03/15این دوره به اتمام رسید
گروه دوم96/10/29این دوره به اتمام رسید
گروه سوم96/03/06مشاهده برنامه ریزی و ثبت نام
گروه چهارم96/03/26مشاهده برنامه ریزی و ثبت نام
گروه پنجم96/04/10مشاهده برنامه ریزی و ثبت نام
گروه ششم96/04/30مشاهده برنامه ریزی و ثبت نام